Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Zwemvereniging “De Meeuwen” Diemen, gevestigd te Ouderkerkerlaan 10 in Diemen ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40531574, hierna te noemen: `de vereniging`.


Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom
hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretaris@demeeuwen.nl


In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.


Doel Welke
persoonsgegevens
Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Onderzoeken
of u lid kan worden   

Voornaam
– Achternaam
– Adres
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Uitvoering
van de overeenkomst
Indien
u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid
wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd (binnen 6 maanden)
NVT
Administratie en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereen
komst.

Voornaam
– Achternaam
– Adres
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankgegevens
– Betaalgegevens 
Uitvoering van de
overeenkomst
Gedurende
de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de
financiële administratie voor 7 jaar. 

ClubCollect
– AllUnited
– Sportlink
– KNZB
· Splash (WZ)
· DAS incasso
(bij achterstallige
betaling)
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrieven en
uitnoging bijeenkomsten

Voornaam
– Achternaam
– E-mailadres
Uitvoering van de
overeenkomst
Zolang als men
aangemeld is.
NVT
Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren
Voornaam
– Achternaam
– E-mailadres
Toestemming Zolang als men
aangemeld is.

Sponsoren
– Andere
verenigingen
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor
een reünie of bijzondere gebeurtenis.

Voornaam
– Achternaam
– Adres
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Toestemming   NVT


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

Zonder uw toestemming verstrekt de vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de vereniging met u heeft, tenzij de vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.


Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de vereniging hebben ontvangen.


Beveiliging persoonsgegevens

De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.


Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. 


Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring
van die websites te raadplegen.


Wijziging van het privacy beleid

De vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.


Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Niels Boesten
E-mail: secretaris@demeeuwen.nl


Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.”

De Meeuwen

Onze locatie